ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.takeagood.com

 

 

 1. ПРЕДМЕТ
 1.  Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.takeagood.com и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта https://www.takeagood.com, клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

 

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.    „ОРЕНДА-ЮГ“ е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Казанлък , кв.“Васил Левски“ с идентификационен номер по ДДС: .
2.2.    „ОРЕНДА-ЮГ“ е ползвател на търговска марка takeagood за България и притежава изключителни права да администрира сайта и електронния магазин www.takeagood.com. „ОРЕНДА-ЮГ“ щe бъде наричано за краткост по-долу takeagood.
2.3.    Можете да се свържете с takeagood на посочения по-горе адрес, на телефон  или на и-мейл адрес sales@takeagood.com

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1.    Сайт – домейна www.takeagood.com и неговите поддомейни
3.2.    Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на mymall по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.3.    Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента
3.4.    Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци
3.5.    Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6.    Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7.    Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
3.8.    Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.9.    Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.10.    Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
3.11.    Транзакция – действието от страна takeagood  по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
3.12.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.13.   Оценка – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Оценката се изразява под по скалата от 1 до 5 (Най-ниската е 1, най-високата 5) Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
3.14.   Продавач – takeagood  или всеки партньор на „ОРЕНДА-ЮГ“ от takeagood  Vendors.
3.15.   takeagood  Vendors – платформата на електронния магазин www.takeagood.com, предоставяна на други търговци от takeagood  за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и takeagood

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
4.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
4.3.    Клиентът се съгласява да предостави на mymall неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  mymall няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
4.4.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват mymall или трети лица, които са партньори на mymall и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които mymall може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

4.5     Клиентът се съгласява с политиката за използване на бисквитки на mymall, която може да бъде намерена тук.

 

 1. РЕКЛАМА

5.1.    Бюлетините на mymall, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат и от партньори на mymall.
5.2.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта или направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с mymall.
5.3.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0700 900 40.
5.4.    Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
5.5.    Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. mymall им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1.    mymall е регистриран в Комисия за защита на личните данни на Република България с идетификационен номер 421974.
6.2.    Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения,  mymall е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
6.3.    Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
6.4.    Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на mymall, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  mymall, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от mymall, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
6.5.    Купувачът се съгласява и разрешава на mymall да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които mymall може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от Vendors партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

6.6.   Купувачът се съгласява и разрешава на mymall да предоставя личните му данни на други дружества или лица, с които е в договорни взаимоотношения при възникнал правен спор и в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива субекти може да са: адвокатски дружества, адвокати, колекторски фирми.
6.7.    Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит (включително БНП Париба Лични Финанси) да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.
6.8.    Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

7.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача, или не са в причинно следствена връзка с неговите действия и с виновното му поведение.
7.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

 1. ГАРАНЦИИ

8.1.    Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като книги, козметика, играчки и др.
8.2.    По отношение на стоките, продавани и доставяни от Vendors партньорите, чрез платформата за електронна www.mymall.bg, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Vendors партньорите на mymall са единствените отговорни за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.
8.3.    В случай, че Купувачът не уведоми mymall за липсата на гаранционен сертификат (в случаите когато стоката го изисква) в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@mymall.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

9.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
10.2.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
10.3.    Общите условия на mymall са задължителни за всички потребители на САЙТА.
10.4.    Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
10.5.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от mymall по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
10.6.    mymall има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
10.7.    Във всеки един случай на промяна на общите условия mymall ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
10.8.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
10.9.    mymall полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, mymall уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
10.10.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от mymall по всяко време и могат да съдържат грешки.
10.11.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. mymall не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
10.12.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
10.13.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
10.14.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
10.15.    Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да предостави Услугата или да изпрати Стоката от Поръчката към логистичния център на територията на Обединеното Кралство на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й  за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.
10.16.    Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
10.17.    Достъпът до сайта www.mymall.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
10.18.    mymall си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на mymall по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на mymall, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. mymall не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
10.19.    Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с mymall на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
10.20. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
10.21.    В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, mymall си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
10.22.    mymall може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
10.23.      Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.
10.24.    МyMall изисква от всички свои партньори от mymall Vendors да спазват действащото законодателство. МyMall не носи отговорност за неправомерни и противоправни действия от тяхна страна.
10.25.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
10.26.    Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
10.27.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1.    Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от  mymall.
11.2.    Нищо в сключения между mymall и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на mymall последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително,  но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на mymall върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  mymall.
11.3.    Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
11.4.    Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
11.5.    Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на mymall за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между mymall и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на mymall, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
11.6.    Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на mymall няма да се счита за съгласие от страна на mymall да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от mymall.
11.7.    Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от mymall.

 

 1.  ПОРЪЧКА

12.1.    Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
12.2.    Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
12.3.   Продавача поема отговорност за продажба само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
12.4.    Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
12.5.    С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
12.6.    Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
•  неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
12.7.    В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
12.8.  Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.
12.9.  Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от съпътстващите я опаковки, етикеция и баркод.
12.10.    В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

12.11    В качеството си на потребител, Клиентът се ползва от предвидената законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

 1.  ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.mymall.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
13.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за доставка са посочени във всяка Поръчка.
13.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство.
13.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
13.5.    mymall издава фактура в случаите когато в полето „Данни за фактура“ са били попълнени нужните данни изискуеми според действащото законодателство или ако това е изрично упоменато като бележка към Поръчката. Клиентът е съгласен да получава фактурата по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му. В случаите когато Клиентът не е пожелал издаването на фактура, и е избрал плащане чрез Наложен Платеж, Клиентът ще получи поръчаните продукти с разписка за прием на пощенски паричен превод съгласно чл.3 ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 01.01.2007г. Юридически лица, желаещи да върнат закупена стока, могат да го направят до 2 работни дни, считано от датата на получаване й.
13.6.    mymall не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Vendors партньорите на mymall, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.
13.7.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

 1.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1.      Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
14.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 1.  ДОСТАВКА НА СТОКИ

15.1.    Mymall доставя стоки само на територията на Обединеното Кралство и не извършва доставка на стоки за други страни. Bradenclare Limited може да извърши доставка на стоките за територията на Република България. Чрез въвеждането на адрес за доставка в Република България, Вие оторизирате Bradenclare Limited да извърши доставка на поръчаните от Вас продукти за Ваша сметка и се съгласявате с общите условия на Bradenclare Limited, които може да откриете тук. Bradenclare Limited се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
15.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките.
15.3.    Цената на доставката на продукти, предлагани от mymall следва да бъде оповестена в условията за доставка на всеки отделен поддомейн. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от mymall Vendors ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница на всеки такъв партньор. Цените и условията за доставка извън територията на Обединеното Кралство се определят от фирмата, извършваща доставки извън Обединеното Кралство или от  mymall Vendors  и само те носят отговорност за същите.
15.4.    Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

15.5     Съгласно член 103б. (1) от ЗЗП, предвидения максимален срок за доставка на Стоките е 30 дни, считано от сключването на договора. Прогнозируемият срок за доставка на Стоки, предлагани от mymall е от 6 до 14 работни дни, съгласно политиката и условията на фирмата доставчик. Така определеният срок е инструктивен и няма задължителен характер за Продавача. Същият не е обвързан и с останалите детайли по отношение конкретна доставка на стока/услуга. В случай на отклонение от негова страна, независимо дали то касае срок за доставка или друго, на Купувача не се полага обезщетение за неизпълнение.

15.5.     Клиентите субект на ЗЗП имат право да върнат закупената стока в срок от 45 дни от нейното получаване, в случай че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от съпътстващите я опаковки, етикеция и баркод. Юридически лица, желаещи да върнат закупена стока, могат да го направят до 2 работни дни, считано от датата на получаването й.

15.6.     За територията на Република България, mymall е осигурил склад на който Клиентите могат да върнат закупените стоки. Адресът за връщане на стоки е гр. София, ул. „Абагар“ 1 – Склад Rapido, освен в случаите когато изрично е упоменато друго в описанието на конкретния продукт. Обработваме само и единствено продукти върнати до този адрес, чрез куриерска услугаmymall не поема ангажимент да получава върнати закупени стоки от пощенски станции или офиси на куриерски фирми. На посочения адрес не е възможно стоките да бъдат върнати лично.

Съгласно ЗЗП сме длъжни да Ви предоставим Приложение N 6 към чл. 47,

ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

 

Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.

 

„Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.“

Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.